Polityka prywatności

I. ZAPISY OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony  www.vlogo.pl jest firma vCompany Marcin Sejud, NIP:734 361 36 39 , adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@vlogo.pl, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Użytkowaniem jest osoba fizyczna korzystająca ze strony www.vlogo.pl
 3. Administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej „rozporządzenie RODO”), szanuje i w pełni uznaje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych, a tym samym przetwarza niezbędne dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator stosuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń
  oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności podejmuje wszelkie działania celem zabezpiecza danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą,  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane jedynie do celów:
  1. przygotowania wyceny usługi za pomocą formularza na podstronach www.vlogo.pl/kontakt oraz www.vlogo.pl/brief – za wyraźną zgodą Użytkownika;
  2. kontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą formularzy kontaktowych – udzielania odpowiedzi zapytania Użytkownika drogą mailową lub przez kontakt telefoniczny  – podstawą prawną tych działań jest przetwarzanie danych niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. marketingowych – za wyraźną  zgoda Użytkownika – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.
 2. W trakcie rejestracji w formularzu na podstronie www.vlogo.pl/kontakt oraz www.vlogo.pl/brief  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.
  4. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2  jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika i jest niezbędne do przedstawienia wyceny usługi drogą elektroniczną oraz kontaktu z Użytkownikiem celem odpowiedzi na jego pytania drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników uzyskanych zgodnie z ust. 2 innym podmiotom.

III. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę w zakresie przetwarzania danych osobowych, poprzez kontakt mailowy z Administratorem. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w wypadku gdy są one nieprawdziwe, nieaktualne, niekompletne lub zostały pozyskane  z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Użytkownik może korzystać z wyżej wskazanych uprawnień poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora. 
 5. W przypadku naruszeń dotyczących procesu przetwarzania danych skargi należy zgłaszać do organu nadzorczego, którego rolę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

IV. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona www.vlogo.pl  używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to pliki tekstowe, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.
 3. Dostęp do plików Cookies ma tylko Administrator. Pliki nie zawierają danych osobowych.
 4. Na stronie www.vlogo.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies („sesyjne”) oraz persistent cookies („stałe”). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.  Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Użytkownika reklamy. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. W tym zakresie Administrator opiera się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. W tym celu Administrator wykorzystuje pliki cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może ustalić, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Administratora z Pixela Facebooka.
 6. Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających www.vlogo.pl jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na  portalu Facebook. Administrator korzysta z  Facebook Pixel do wyświetlania swojej reklamy na portalu Facebook osobom zarejestrowanym na tym portalu społecznościowym, a którzy wykazali zainteresowanie usługami świadczonymi przez Administratora.  Administrator wykorzystuje także Facebook Pixel celem analizy skuteczności reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych. Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook w trakcie wizyty Użytkownika na stronie www.vlogo.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na ustalenie tożsamości.
 7. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki internetowej stosowanej do przeglądania stron internetowych, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. W tym zakresie Administrator korzysta Google Analytics wykorzystując pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.. Administrator opiera się  na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. Użytkownik w ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie korzystał z narzędzi marketingowych, czy też nie.